Site Overlay

Društvo amputirancev Slovenije

Društvo združuje invalide v Sloveniji po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov.

Cilji in naloge društva so: uveljavljanje človekovih pravic oseb s telesno okvaro, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija oseb s telesno okvaro, ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb neposredno ali posredno prizadetih z amputacijo, prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro in oviranostjo, ki zahteva uporabo protez, ortoz in ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov; izvajanje socialnih programov, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer; delovanje na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in zmanjšanju diskriminacije; sodelovanje s pristojnimi organi za čim uspešnejše reševanje težav, s katerimi se srečujejo neposredno ali posredno prizadeti z amputacijo; sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ter  predlaganje predpisov in ukrepov za zagotavljanje možnosti in enake obravnave invalidov in oseb s posebnimi potrebami.

V času delovanja društva smo uspeli pridobiti status reprezentativne invalidske organizacije na območju vse Slovenije. Smo tudi člani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Naše programe pa delno financira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – FIHO.

Društvo amputirancev Slovenije izvaja posebne socialne programe, deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja ter ostale programe, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov (funkcionalna vadba, programi za ohranjanje zdravja, dejavnosti za prosti čas, svetovanje in dobrodelne storitve). Ti programi so:

Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Amputacija spremeni telesno zgradbo, telesno shemo, vpliva na vsa ostala področja funkcioniranja posameznika in tudi na njegovo življenje. Namen programa je (s pomočjo strokovnih delavcev in članov društva z dolgoletnimi izkušnjami) usposabljati invalide po amputaciji za aktivno življenje in pomoč pri integraciji v družbo, preprečiti, da invalidi ne zapadejo v depresijo po amputacijah in operacijah ter jim dati spodbudo, da se lažje sprijaznijo z invalidnostjo tudi njihovi svojci. V društveni pisarni bomo poleg že naštetega invalidom in njihovim svojcem nudili razne oblike laičnega svetovanja in podporo pri soočanju z invalidnostjo po vrnitvi v domače okolje, prav tako pa obiskujemo tudi amputirane osebe na  Univerzitetnem  rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča.

Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti

Cilj programa je zagotoviti invalidom vključenost v družbo, sodelovanje v vsakdanjem življenju in nuditi podporo pri vzpostavljanju lastnih moči za soočanje z invalidnostjo in težavami ter problemi, ki se ob tem pojavljajo.

V ta sklop programa uvrščamo obiske težjih in socialno ogroženih invalidov, s katerimi bodo predstavniki društva opravili pogovor in jih obvestili o društvenih aktivnostih. Poverjeniki bodo pridobili informacije o socialno zdravstvenem stanju invalida in po potrebi za njih opravili različne usluge, ki jih sami ne morejo. Pri tej aktivnosti so izrednega pomena tudi prostovoljci na terenu, saj bodo na srečanju dodobra spoznali potrebe obiskanega ter mu priskočili na pomoč.

Za neodvisno življenje invalidov, še zlasti težjih in nepokretnih, je izrednega pomena socialna vključenost, za kar bomo poskrbeli s prilagojenim in dostopnim organiziranjem srečanja invalidov, na katerih bomo pripravili pester kulturni program s pogostitvijo. Društvo bo tudi organiziralo prevoz, prilagojen invalidom. Na teh srečanjih si bodo izmenjali svoje izkušnje z invalidnostjo, premagovanjem vsakodnevnih težav, srečevali se bodo tudi  neinvalidi, kar je z vidika vključevanja v življenjsko okolje izrednega pomena, saj je večina težjih invalidov vezano na svoje domače okolje (svoj dom). Ravno tako bomo na srečanjih vsaj malo razbremenili tudi družinske člane.

Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija 

Namen je vzdrževati zadovoljiv nivo psihofizičnega in zdravstvenega stanja invalidov po amputaciji s pomočjo programov preventivno-zdravstvene dejavnosti. Cilj programa je, da se prepreči morebitne negativne zdravstvene posledice z zdraviliško rehabilitacijo v zdravilišču. Amputiranci imajo na razpolago neomejeno kopanje v termalni vodi ter kvalitetne terapevtske storitve. S sofinanciranjem socialnega programa omogočamo predvsem socialno ogroženim amputirancem cenejše bivanje in zdravljenje v zdravilišču ter jim tudi iz tega vidika omogočamo socialno vključenost v družbo.

Amputacija ima izredne fizične in psihične posledice za invalida, zato je za invalida nujno potrebna rehabilitacija. Smo edini v Sloveniji, ki izvajamo tak posebni socialni program v prilagojeni obliki za amputirance in organiziramo skupinsko zdravljenja v zdraviliščih za včlanjene in ne včlanjene amputirane invalide. Program ni krit iz obveznega socialnega zavarovanja ali financiran iz drugih državnih institucij. Naj omenimo, da je mnogim invalidom zavrnjeno zdraviliško zdravljenje s strani ZZZS. Program financira društvo s prijavami na javne razpise in pridobljenimi donatorskimi sredstvi. Posebni socialni program izvajamo za amputirance iz celotne države oz. na nacionalni ravni.

Rekreacija in šport

Namen programa je, da poskrbimo za boljšo kondicijo in socialni učinek ter boljšo samopodobo invalida ter za preventivo kot pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja. Gibalno-športne aktivnosti so pomemben dejavnik socialnega življenja človeka, tako tudi invalida. Omogoča, da se rekreira, krepi telesne in duševne sposobnosti, preprečuje stres in frustracije, spodbuja samostojnost, zabava v družbi, sklepa nova poznanstva in prijateljstva ter se s tem počuti del skupine. Biti športno aktiven vodi k boljšemu, kvalitetnejšemu življenju. Z omenjenim programom bomo invalide povlekli iz osame, jih vključili v družbo in okolje. Vključujemo tudi družinske člane, saj se med športno rekreacijo razvija družinska dinamika ter se vzpostavljajo novi odnosi.

Športno dejavnost izvajamo dvakrat tedensko (viseče kegljanje, električni pikado, balinanje in šah) in organiziramo tekmovanja iz posameznih panog večkrat letno. Prav tako pa se udeležujemo tekmovanj, ki jih organizirajo nam sorodna društva in ostale organizacije.

Kontaktni podatki društva:

Uradne ure:

sreda in petek od 10. do 13. ure

Sedež društva: Šmihel 8A, 8000 Novo mesto

Telefon: +386 59 948 085

Gsm: +386 41 540 827

DŠ: 30671027, Matična številka: 4088646000

TRR: SI56 0297 3026 1971 119

E-pošta: drustvo.amputirancev@t-2.si ali info@drustvo-amputirancev.si

Spletna stran: www.drustvo-amputirancev.si